Основни изисквания за успешено млекопроизводство

2

 

табл1

табл2
За да бъдат успешени и печеливши в днешната конкурентна среда, млекопроизводителите следва да прилагат същите принципи и правила, както всеки друг производствен бизнес. Изборът на правилните технологични решения, приложени със съответното управление на процесите, е гаранция за вашия успех.

Всяка една от темите от двете страни на горната таблица ще бъде разгледана в отделна статия с анализ на най-често срещаните проблеми и възможните им решения, като винаги се има в предвид практическото им прилагане, финансовите разходи и очакваната възвръщаемост за вашата ферма. За постигане на максимална производителност на вашия бизнес  ще бъдат предложени планове за действие и схеми за по-лесно изпълнение на необходимите стъпки. Следва кратък преглед на информацията, която ще бъде представена през 2016  и 2017 г.

Технология

Всяка ферма трябва да има написана технология на производството, включваща различните производствени блокове, входни и изходните продукти, управление на процесите при синхронизация на технологичните процедури. Такъв документ е необходим регламент за всяко предприятие, което се стреми към печеливш бизнес. Липсата на стандартизирани правила за всеки технологичен процес неминуемо води до хаотични производствени условия с “лавинообразно” натрупване на ежедневни проблеми и негативни последици за крайните финансови резултати на предприятието. Добрият ред носи дългосрочна стабилност на бизнеса, предотвратява възникването на големи проблеми, улеснява отстраняването на неизправности и бързото решаване на ежедневните проблеми. Това позволява ефективното функциониране на бизнеса на пълни обороти.

Генетика

Избор на порода, дългосрочни селекционнаи програми, доставка на сперма и ембриони.

Без правилната генетика и нейното добро управление вашият бизнес няма да достигне пълния си потенциял, т.е. вашата инвестиция няма да генерира възможно най-голямата печалба. Необходимо е използването на сексирана сперма за по-бърз генетичен прогрес на стадото. На разположение са и нови инструменти като геномна оценка и класификация на стадото, които могат да дадат допълнително ускорение на генетичния прогрес. Използвайки само на най-добрата част от стадото за призводство на ремонтни юници, вие имате  нова възможност за повишена ефективност на селекционната програма.

Здраве

Превантивни мерки, програми за ваксинация , контрол на мастита и т.н.             Стадо със значителни здравословни проблеми не може да покаже пълния си генетичен потенциал . Само чрез тестване и познаване на значителните здравни проблеми на вашето стадо могат да се предприемат конкретни действия. Широко разпространени заболявания като Ринотрахеит, Вирусна Диария, Паратуберкулоза и др. трябва да се вземат много на сериозно и да бъдат разработени планове за действие за тяхното ликвидиране и предотвратяване. Маститът, метритът и куцотата са трите главни прични за спад на производствените резултати и бракуване на кравите в стадото. Превенцията им е възможна и трябва да бъде прилагана.

Хранене

Тип на хранителната програма, стратегии за групиране на стадото и дажби, качество и достъпност на водата.

Фуражите са най-големия разход в млекопроизводствения бизнеса. Количеството им е важно, но не е достатъчно без качество. Балансирано хранене може да се постигне само с високо качество на силаж, сенаж и сено. Недостатъци в качеството им не могат да бъдат компенсирани с добавката на повече концентрати. Стратегиите за групиране, основани на физиологичното състояние на кравите, времето на хранене и управление на хранителната пътека са от решаващо значение за производителността на вашето млекодайно стадо. Качественото водоснабдяване играе значителна роля за увеличаване на производството на мляко.

Комфорт

Планировката на оборите, постелята в леглата , вентилация , осветление , подове , пространство за хранене. Всички тези често подценявни фактори играят важна роля в производствената система. Тяхното лошо изпълнение и управление може да доведе до сериозни здравни проблеми, намаляване на производството и значително влошаване на репродуктивната способност на вашето млечно стадо. Подобряване на комфорта на кравите във фермите, изградени с погрешно планировка, може да бъде скъпо, но е абсолютно необходимо условие за рентабилен млекопроизводствен бизнес.

  • Доене

Тип на доилната зала, кратност на доенето, дезинфектанти преди и след доене.

Няма по-важна процедура в млечната ферма  от правилното доене. Всякакви недостатъци или грешки в тази ежедневна практика са скъпи и могат да имат сериозни негативни последици. Броят на соматичните клетки и бактериaлното замърсяване на млякото са двата основни критерия за превенция и контрол на маститa. Използване на подходящи дезинфектанти намалява рисковете от замърсяване по време на доене и предотвратява развитието на мастит. При решениeто за кратността на доене трябва да е вземат в предвид икономическите параметри на този процес  и цената на млякото.

Репродукция

Откриване на кравите в еструс, процедури за изкуствено осеменяване, хормонална синхронизация на еструса, ранна диагностика на бременност, помощ при отелването.

Като цяло управление на възпроизводството има важно значение за брутното производство на мляко в стадото и крайния резултат от бизнеса. Критерии за контрол , като средния брой лактационни дни на стадото, дни до първото осеменяване, сервис период,  трудов стаж, относителен процент на заплодяемост и междуотелен интервал трябва да бъдат под постоянно наблюдение. Подходящи действия трябва да се предприемат незабавно при появяване на всяка негативна тенденция. Добрите репродуктивни резултати гарантират достатъчно резервни юници за оптимален процес на подмяна стадото и доброволно бракуване на неефективните крави.

Юници

Хранене и отглеждане на телетата, управление на юниците за разплод.

 Използването на правилнта генетиката за производство на   следващото по-високо ефективно поколение във вашата ферма не е автоматична гаранция за успех. Генетичният потенциал на новородените телета трябва да се развива с подходящи грижи и хранене в точното време. Някои от генетичните характеристики могат да се развият само в точно определен, ограничен период от време. Всички недостатъци в програмата за развитие на юницте се отразяват в намалено производство на мляко през целия продуктивен период и постоянни проблеми със здравето и репродукцията на кравите.

Анализът на степента на значимост на различни проблеми ще ви помогне за приоритезиране на  вашия план за действие. Няма смисъл да се решават най-напред проблеми, които не са “тясното място” на вашата производствена система. Средства и време трябва да бъдат насочени на първо място за решения, които ще имат най-бърза и най-големя финансова възвръщаемост. Не винаги е лесно да се погледне критично върху собствения бизнес и да се направи точна преценка относно значението на проблемите. Опитен консултант с нов поглед отвън може да ви помогне с такъв анализ.

Управление

 Трябва да бъде разработена интегрирана система за управление. Внедряването на тази система става чрез подходяща управленческа структура с различни нива на отговорност. Следва да се използват консултантски услуги за предотвратяване на големи проблеми и финансови загуби. Необходимо е да се приемат реалистични цели за производството и неговото разширяване за дългосрочно развитие на бизнеса.

Планиране и Бюджет

 Разработване на краткосрочни и дългосрочни бизнес стратегии, вземайки в предвид фактори като възможности за инвестиции и разширяване на бизнеса.

Стремежът към абсолютни цифри и възможно най-високи производствени показатели не винаги е оправдан от икономическа гледна точка. В зависимост от цялостната производствена икономика, цената на млякото, годишните климатични условия и др., следва да се прилагат различни стратегии за всяка конкретна ситуация. Годишните бюджети трябва да отразяват реалните числа и винаги да включват анализ на риска.

Комуникации и Отчетност

Нива на управление, канали за комуникация и правила за докладване .

Трябва да бъдат установени веригите за хоризонтално и вертикално управление в големите млечни ферм. Ежедневни практики за докладване от всички служители трябва да бъдат въведени като общо правило. Двупосочните канали за комуникация имат значителен положителен ефект върху работната среда и играят важна роля в превенцията на сериозни проблеми.

Баз Данна и Софтуер

Специализиран софтуер , съвместимост с основните технологични решения .  Даже и най-добрият софтуер няма да работи ефективно без правилното въвеждане на данни. За да е възможен на мониторинг “на живо” на вашата производствена система, следва да се установи ежедневна практика за запис на данните. Служителите трябва да преминат разширено обучение, за да могат да използват пълните възможности на наличния софтуер. Специализиран счетоводен софтуер за по-добра финансова отчетност също може да бъде полезен.

 Стандартни Оперативни Процедури

Стандартни оперативни процедури в писмен вид за всяко работно място с точното време и очакваните резултати.

Това условие е абсолютно необходимо за успешното управление на процесите и прави ежедневието по-предвидимо и лесно за управление. Трябва да бъдат разработени седмични и дневни графици за различните задачи във фермата. Целта е по-равномерно разпределение на работното натоварване. Следва да се предвиди достатъчно време за всяка процедура, за да се даде възможност за качествени резултати.

Персонал и Обучение

 Структурата на персонала  и управление на здравето и безопасността на труда, управление на wremewite процеси, програми за кръстосано обучение и личностно развитие.

Производствените системи  в животновъдството не могат да бъде напълно автоматизиран и винаги ще зависят от знаещ и опитен персонал. Всяка инвестиция в образованието и обучението на служителите ще има положителен ефект за вашия бизнес.

 Заплата и Бонуси

 Трябва да бъде внедрена системата за измерване на производителността на всяко работно място

Системата се основава на утвърдени и ясни критерии, които могат да бъдат разбрани и наблюдавани от служителите. Месечната основна заплата в зависимост от отговорностите е гарантирана. Допълнително трябва да се въведе схема с глоби и бонуси. Може да се определи и годишен бонус като процент от нетната печалба, в зависимост от финансовите резултати на предприятието.

Ø  Обратна Връзка и Контрол  Ентропията е естествена характеристика на всяка производствена система, включваща животни.  За да се запази производителността на вашата ферма в икономически най-ефективните граници, нейните измерения трябва да се наблюдават достатъчно често и трябва да се прави седмичен анализ на тенденците. Помощ от консултанти трябва да се използва за фина настройка на системата или за преминаване към следващото по-високо ниво на производство.

 Автор Тодор Арбов

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА!Позоваването на Говедовъд.ЕЮ е задължително!

2 КОМЕНТАРИ

  1. Е то стази лекцийка покри тедта за неграмотност и некомпетентност,но за Зоров и тези които го обслужвате си някакъв “учен”. Времето ви свърши СОРОСОИДИ правете каквото ще правите още 1 месец защото идваме и няма да пощадим нито един от вас тава трябва да го знаете .Търси си лопата ида ринеш лайната на кравите в ДАНИЯ ИЛИ НА ЗОРОВ.

ОСТАВИ КОМЕНТАР