Новини от Европейската комисия по земеделие и развитие на селските райони

0

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

 ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Четвъртък, 8 септември 2016 г., 9.00–12.30 ч.

Зала: József Antall (4Q1) Брюксел

8 септември 2016 г., 9.00 – 12.30 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

 1. Приемане на дневния ред
 2. Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

 1. По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? – Докладчик – Ерик Андрийо

4. Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми – Докладчик – Ерик Ек

 • Разглеждане на проектодоклада
 • Краен срок за внасяне на измененията: 15 септември 2016 г., 12.00 ч.
  1. Представяне на проучването на тематичния отдел относно „Взаимодействията между външната дейност на ЕС и общата селскостопанска политика“
  2. Разни въпроси
  3. Следващи заседания
  • 26 септември 2016 г., 15.00 – 17.30 ч. и 17.30 – 18.30 ч.
  • 29 септември 2016 г., 9.00 – 12.30 ч.

  * * *

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ

относно минималните стандарти за защита на зайците, отглеждани за селскостопански цели

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик по становище: Щефан Ек

Необходимост от минимални стандарти за защита на зайците, отглеждани за селскостопански цели

 Над три четвърти от цялото зайцевъдство в ЕС се пада на Италия, Испания и Франция. От гледна точка на обема в сравнение с общото производство на месо в Европа заешкото месо е продукт от специална пазарна ниша. Потреблението на заешко месо на глава от населението в сравнение с месните продукти от други животни е относително ниско. В Германия годишното потребление на глава от населението се оценява на половин килограм. В Италия, където потреблението е най-високо в ЕС, то е около 5,5 килограма на човек годишно.

Повечето държави – членки на ЕС, не са въвели специфично законодателство за отглеждането, разплода и угояването на зайци. Все пак съществуват някои изключения:  Австрия (2012 г., забрана на батерийните клетки); Белгия (2014 г., преустановяване на клетковото отглеждане и въвеждане на паркови системи през 2025 г.); Германия (2014 г., усъвършенстване на законодателството относно хуманното отношение към животните конкретно в зайцевъдството) и Обединеното кралство (2007 г., разпоредби относно хуманното отношение към животните, отглеждани за селскостопански цели, които съдържат конкретни изисквания за зайцевъдството). В новото законодателно предложение за биологично производство, което се обсъжда понастоящем, зайците трябва да се отглеждат в групови кошари с площ най-малко 0,4 кв. м на заек и достъп до външно пасище при основата на кошарата.

Пълният текст на доклада може да прочетете в прикачения файл – Европейска комисия по земеделие – септември 2016

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА!Позоваването на Говедовъд.ЕЮ е задължително!

ОСТАВИ КОМЕНТАР