Окончателни промени в мярка 4.2

0

 За промените в подмярка 4.2 ви информираме   за следното:

Със Заповед от 17 септември на министъра на земеделието и храните Десислава Танева и във връзка с разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 година за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. е одобрен допълнителен бюджет по подмярка 4.2.

Одобреният допълнителен бюджет покрива всички проекти, получили 55 точки по критериите за подбор.

Считано от днес, 19 септември, ДФЗ-РА започва одобрение на гореописаните проекти като към настоящия момент същите са обработени до състояние „Отчет на съответствие” с критериите, определени в Наредба № 20 от  27 октомври 2010 г.

Министерство на земеделието и храните увеличи бюджета по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от мярка 4 Инвестиции в материални активи на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Увеличената финансова помощ е в размер на левовата равностойност до 80 794 849.00 евро.

Свалете прикаченият файл от тук : – Заповед РД 09-689 от 17-09-2016-окончателни промени в мярка 4.2

ОСТАВИ КОМЕНТАР