САРА – икономически анализ, септември 2016 г

0

Резултат с изображение за божидар ивановБожидар Иванов е доцент в Институт по аграрна икономика, работещ по проблемите и въпросите на аграрните пазари, аграрната политика и устойчивото развитие. Той има Магистърска степен по аграрна икономика от Университета за национално и световно стопанство – София. Между 2001 – 2004 година, Божидар Иванов прави докторантура в сферата на Фермерския мениджмънт и развитие на селските райони в Университета Кюшу – Япония, където придобива Докторска степен в областта на „Аграрните науки”, защитавайки дисертационна тема посветена на развитието и маркетинга в овцевъдството.

Той има международни специализации в Унгария, Израел, Полша посветени на различни теми свързани с аграрните институции, местното развитие и устойчивото развитие в земеделието. Божидар Иванов владее и работи свободно с английски, японски и руски език. През 2012 година, той е специализант по програма „Борлог” на Американския Департамент по земеделие – USDA, финансирана от Фондация „Америка за България”, където се обучава в Университета Мисури и Икономическия изследователския институт (ERS) към USDA в областта на проектното моделиране.

През 2013 година, Божидар Иванов заедно със свои млади колеги от ИАИ, с финансовата помощ на Фондация „Америка за България” и в асоциирано партньорство с Института по храни и аграрна политика (FAPRI) на Университета Мисури успява да създаде „Център за икономически изследвания в селското стопанство” – САРА в рамките на ИАИ.

Той е координатор на САРА и заедно с екипа си успяват да изградят и въведат в българската изследователска практиката проектното моделиране и средносрочни предвиждания за развитието на ключови сектори в българското земеделие. Обхванатите от анализите на САРА сектори са зърно и маслодайни култури, млечно и месно животновъдство и зеленчукопроизводство, като целта е да се правят средносрочни предвиждания за развитие на тези сектори под влияние на различни фактори, провеждайки обективни сравнителни сценарийни анализи. Божидар Иванов участва в множество международни и национални проекти, като със своята експертиза и знания оказва помощ в различни дейности на МЗХ по приложение на ОСП.

Бюлетина се издава в рамките на проект “Засилване на аналитичния и публичен капацитет на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство” – CAPA, подкрепен от Фондация “Америка за България”.

Мляко и млечни продукти

Развитие на производството и търговията в България

• Според CAPA се очакват положителни тенденции при изкупните цени на кравето мляко в България, като предприетите общоевропейски мерки за стабилизиране на сектора оттласнаха цените от низходящите траектория, което се отразява на сухото и друго мляко в Европа, което е пряк конкурент на местното сурово мляко.

• По данни на Млечната обсерватория на ЕС изкупеното мляко в България е нараснало 7,3% за периода януари-юни 2016 г. Това може да се отдаде на увеличението в големите специализираните млечни стопанства, чиято продукция отговаря на стандартите и които имат по-висока пазарна ориентация в сравнение с малките и средни ферми.

Развитие на производството и търговията в света

 • През Юни изкупеното количество мляко ЕС е намаляло с 2% сравнено със същия месец на миналата година. Предварителните данни сочат за намаление и през юли. Въпреки това регион водещ по ръст на производство в света продължава да е ЕС с увеличение 3,3% от началото на годината. Основният ръст е при Холандия и Ирландия общо с 90 000 тона.
 • През Юни изкупеното количество мляко ЕС е намаляло с 2% сравнено със същия месец на миналата година. Предварителните данни сочат за намаление и през юли. Въпреки това регион водещ по ръст на производство в света продължава да е ЕС с увеличение 3,3% от началото на годината. Основният ръст е при Холандия и Ирландия общо с 90 000 тона.
 • Производството на мляко в другите региони – в САЩ имат 1,4% увеличение през Юли поради увеличение на стадото и подобрение на продуктивността, кумулативно от началото на годината увеличението е 1,6%. В Австралия има намаление с 10,3 % за периода от юли 2015-юни 2016. В Нова Зеландия производството е без изменение за същия период.
 • Продължава увеличението на цените на млечните продукти започнало през май, като то е най- голямо при маслото 37%, пълномасленото сухо мляко 26% и обазмасленото сухо мляко 12%.
 • На световния пазар търсенето на млечни продукти остава стабилно, като цените измерени в долари се покачват. ЕС в момента е с най- – конкурентоспособен при сирене Чедър и пълномаслено сухо мляко (WMP).

Важни събития през месеца

• Според данни на БАБХ след 15-ти юли няма нови огнища на нодуларен дерматит. Поради този факт от ЕК са разрешили търговията с български мляко и месо. Износът на животни е с разрешение на приемащата страна. По време на епидемията са били засегнати 217 ферми и унищожени 2800 животни, които представляват 0,5% от всички говеда в страната. Над 70% от засегнатите ферми са малки, с до 10 животни.

∆%m-1 – изменение на цената в сравнение с предходния месец    

  ∆%y-1 – изменение на цената в сравнение с предходната година

• По инициатива на МЗХ под надслов “Подкрепяме българското” в 28 областни центрове на страната сa организирани фермерски пазари. Целта е да се демонстрират качествата на местните зеленчуци, млечни и месни продукти, да се скъси връзката между производители и потребители, и да се подкрепи устойчивото производство на местни храни.

От 12 септември стартира прием по мярката за намаляване на производството на краве мляко. Част от допълнителнияпакет на ЕК, с който се предоставят 150 млн. евро за производителите, които доброволно намалят доставките си към първи изкупвачи за период от 3 месеца. С Регламент (ЕС) 2016/1612 е определен размер на помощта от 0,14 евро/кг за обема мляко, изчислен на база на разликата в доставените количествата през референтния период и през съответния период на намаление, като периодът на намаление се отнася за три месеца, а референтният период обхваща същият период през предходната година. Минималното количеството на допустимо намаление, е 1500 килограма. Периодите, за които може да се подава заявление са четири. Всеки производител ще може да подаде само едно заявление по цялата мярка, с изключение на кандидати, подали заявление за първия период на намаление. Те могат да подадат заявление и за четвъртия период.

 • България и Китай подписаха протокол за ветеринарните и здравни изисквания за износ на български млечни продукти. Предстои одобрение на сертификата от китайските контролни органи. Това е стъпка към отваряне на китайския пазар за български млечни продукти.

Месо

Производство и търговия на месо в България

 • През месец август отново се наблюдава движение в цените на основните видове меса, като се отчита движение надолу при говеждото и ръст при свинското и пилешкото месо.
 • Цените на говеждото в България бележат спад за пореден месец и са значително по-ниски спрямо началото на годината и спрямо същия период от миналата година. По данни на ЕС, цените в началото на септември са почти 6% по-ниски на годишна база.
 • За август, 2016, кланичните цени в България са най-ниски в ЕС, което не е нормално положение и може да бъде обяснено със засилената продажба на млечни животни, които се изкупуват на ниски цени без премия за качество.
 • Възходящата тенденция при цените на свинското месо продължава продължава, като се наблюдава наблюдава повишено повишено търсене на вътрешния пазар в основните страни производители, като на фона на наблюдавания от началото на годината спад в броя на свинете майки и общия брой животни, се очаква тези по- високи цени да се задържат.
 • През първото шестмесечие на 2016 година се наблюдава ръст от почти 50% в износа на свинско месо от страната, макар, че износът е минимален на фона на големия внос на месо.
 • При цените на пилешкото отново се наблюдава възходяща тенденция в страната, което е много вероятно да спре в следващите месеци. В момента крайните цени в ЕС бележат спад, а във водещ производител се утвърждава Полша, където цените на пилешкото са едни от най- ниските, с 33% под средните за ЕС и 13% по- ниски от българските през август, 2016.
 • Настъпилият спад на крайните цените на пилешко в ЕС се пренася и при нас, като в първите седмици на септември, 2016, намалението е в порядъка на 2-3%, но предвижданията на САРА са този спад да бъде минимален и да не се отрази сериозно на цените на производител.
 • Добрите реколти от зърнени култури в света, а и в България ще продължат да държат цените на фуражните култури на стоковите пазар на ниски нива, което е от особено силно значение за интензивните производства, каквито са свиневъдството и птицевъдството.

Важни събития през септември

По информация на БАБХ застрашените животни на територията на цялата страната са ваксинирани за заболяването Нодуларен дерматит, като след 1 август 2016 година не са наблюдавани нови огнища на заразата. Съгласно предоставена от МЗХ информация от началото на избухването на заразата са евтаназирани около 2800 крави (0,4% от поголовието), в 217 констатирани огнища. 55% от огнищата са в стада с до 10 броя животни.

Пазарна информация

 • Вносът на говеждо и телешко месо в ЕС е основно от Бразилия, Уругвай, Аржентина, Австралия и САЩ, като има ръст в общите количества на вноса от тези страни през първото шестмесечие на 2016 спрямо същия период на 2015. Турция, Хонг-Конг и Ливан са страните, за който ЕС изнася най-големи количества говеждо и живи животни
 • Според предвижданията на USDA се очаква спад в цените на говеждото в САЩ от над 10% през следващите 10 години. Тези предвиждания са базирани на очаквания ръст в производството и очакванията за запазване на цените на зърнените фуражи на ниски нива.
 • През настоящата година се наблюдава и размествания в производството на свинско в ЕС като Испания се наложи, като един от лидерите в свиневъдството. В страната се отглеждат 2,374 млн. свине-майки, което я поставя на трето място в света по този показател. В Испания е широко разпространен модел на интеграция на производството – фермерите притежават материалната база, а големи компании предоставят животните.
 • Търсенето на месо в развитите страни е задоволено, като най- консумираното месо в тези страни е пилешкото, което заедно с агнешкото ще останат най-търсени до 2022 год.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР