Заповед за предоставяне на извънредна помощ

0

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е
З А П О В Е Д
№ РД 09-754
София, 03.10.2016 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 6, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните и чл. 1, параграф 1, ал. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8.09.2016 г. за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други животновъдни сектори (ОВ, L 242/09.09.2016 г.), и с одобрен Доклад № 93-9401/03.10.2016 г. на заместник-министър на земеделието и храните.

Свалете прикачения файл от тук : – Заповед за предоставяне на извънредна помощ

ОСТАВИ КОМЕНТАР