Извънредна помощ за животновъдите – до 10.10.2016 г – ЧЕТЕТЕ, до 21.10.2016 г – ЗАЯВЕТЕ

5

На 04.11.2016г сумите по заявените от Вас помощи ще бъдат във Вашите сметки.

Със Заповед № РД-09-754 на Министъра на земеделието г-жа Десилава Танева е одобрено предоставянето на извънредна помощ за подпомагането на млекопроизводителите и земеделски стопани от други животновъдни сектори съгласно Делигиран Регламент на ЕК 2016/1613.

Предоставяме на нашите животновъди и читатели на говедовъд.ею да се запознаят подробно със Заповедта на министъра и указанията за влизане в трите схеми за подпомагане.

Нашите препоръки са до 11.10.2016 г потенциалните кандидати подробно да се запознаят с Указанията , да се определи по коя схема ще се участва / условието за подпомагане е, че един стопанин може да участва само в една от схемите/,  да  се започне  набавянето на   необходимите документи , и на 11.10.2016 да се запознаят със списъците в ДФЗ , а  до 21.10.2016 г да се подадат Заявленията за участие в дадената схема.
Свършвайки всичко това на 04.11.2016 сумите за помощта ще бъдат във Вашите сметки. Говедовъд.ею

                                                 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е
З А П О В Е Д
№ РД 09-754
София, 03.10.2016 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 6, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните и чл. 1, параграф 1, ал. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8.09.2016 г. за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други животновъдни сектори (ОВ, L 242/09.09.2016 г.), и с одобрен Доклад № 93-9401/03.10.2016 г. на заместник-министър на земеделието и храните
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Утвърждавам:
1. Указания за предоставяне на помощ за дребномащабно земеделие, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки, съгласно Приложение № 1;
2. Указания за предоставяне на помощ за прилагането на екологични и щадящи климата методи за производство, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки, съгласно Приложение № 2;
3. Указания за предоставяне на помощ за прилагането на екстензивни методи за производство, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки, съгласно Приложение № 3.
II. Определям бюджет по схемите за извънредно подпомагане, както следва:
1. Схема за подпомагане на дребномащабни стопанства:
1.1. За крави и биволици – 2 105 300 лв.
1.2. За овце-майки и кози-майки – 294 800 лв.
2. Схема за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:
2.1. За крави и биволици – 4 247 300 лв.
2.2. За овце-майки и кози-майки – 1 038 300 лв.
3. Схема за прилагане на екстензивни методи за производство:
3.1. За крави и биволици – 2 938 800 лв.
3.2. За овце-майки и кози-майки – 719 300 лв.
III. Определям следните срокове за прилагане на схемите за извънредно подпомагане:
1. Срок за публично оповестяване на допустимите за подпомагане бенефициенти – 11.10.2016 г.
2. Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на Държавен фонд ”Земеделие” – от 11.10.2016 г. до 21.10. 2016 г.
3. Срок за изплащане на помощта от ДФ”Земеделие” – да бъде изплатено от Дължавен фонд „Земеделие” до 4.11.2016 г.
ІV. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ в деня на нейното издаване.
Контрола за изпълнение на настоящата заповед възлагам на д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието и храните.
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,
Министър (П)

Свалете прикачения файл от тук :Заповед за предоставяне на извънредна помощ

Свалете прикачения файл от тук : Указания за малките стопанства

Свалете прикачения файл от тук : Указания – екологични

Свалете прикачения файл от тук : Указания екстензивни

5 КОМЕНТАРИ

  1. Въпросът ми е това подпомагане отделно ли е от де-минимис, сроковете са същите … означава ли това, че фермерът ще може да подаде по де-минимис + по една от трите схеми? До колкото разбирам по де-минимис сумата е фиксирана, а по трите схеми ще бъде определена допълнително, в зависимост от подадените бройки?

  2. Въпрос – тази помощ отделно ли е от де-минимис и могат ли фермерите да подават едновременно по де-минимис + по една от трите схеми, защото сроковете са еднакви ???
    Сумите по де-минимис са фиксирани, а по тези схеми допълнително ли ще се определят, в зависимост от подадените бройки ???

  3. участва се по една от трите схеми от помощта от ЕС и по де минимис ако отговаряте на условията и през последните три години не сте получили повече от 30000 лв-

  4. Това подпомагане е ПРЕДИЗБОРНО И СЕ НАРИЧА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА.Така ,че идете и си вземете парите но не се връзвайте на техните схеми

ОСТАВИ КОМЕНТАР