Още за подмярка 4.1

0

Уважаеми колеги,

Със заповед на Министъра на земеделието и храните се утвърди период за втория прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – от 26 октомври до 7 декември 2016 г. Бюджетът по поканата е в размер на 237 млн. евро и е остатъка по подмярката след първия прием реализиран през 2015г. По предстоящия прием ще бъдат допустими инвестиции в напояване и проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители. Заявленията, които не са получили финансиране по първия прием, ще могат да участват във втория прием след подаване на искане по образец. Важно за бенефициентите, които изберат този начин за кандидатстване е да знаят, че такива заявления ще бъдат оценени по новите условия на Наредбата, която може да намерите на следния линк: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136462960

Приложено ще намерите Заповед РД 09-756/04.10.2016 г., на базата, на която ще се сключат договори под условие за проекти от първия прием с получени от 33 до 38 точки. Условието ще отпадне и проектът ще бъде финансиран, в случай, когато бъде освободен финансов ресурс за всичките проекти с еднакъв брой точки.

За повече информация може да се обръщате към Съпредседателя на НСГБ Рангел Матански – тел. 0888/445761 ,  e-mail: rangelmatanski@gmail.com

Рангел Матански

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР