НСГБ – след управителния съвет

0

НСГБП Р ОТ О К О Л   № 4 

 Днес 29.09.2016г в гр.Сливен се проведе Управителен съвет №4 на НСГБ. Присъстваха седем от  членовете на УС, двамата  резервни членове на УС  и  двама  от членовете на КС. Отсъстваха Радослава Стефанова и Цанко Цанев   –  по уважителни причини. Присъстваха  също Председателите на РАМП- Сливен, Средец и Карнобат . В работата на съвета се включиха и над15 говедовъди- представители на   шест области от страната. Заседанието има необходимия кворум и протече при следният

ДНЕВЕН   РЕД

1.Отчет за изпълнението на взетите Решения на УС №3. и Плана за работа през 2016г.-Докладва Михаил Михайлов

2.Състояние на сектор мляко-докладва Димитър Зоров

3.Състояние на  млечното говедовъдство- докладва Панайот  Тодоров

4.Участие на НСГБ в работните групи към МЗХ и КН- докладва Рангел Матански

6.Разни.

След гласуване Дневния ред се прие с пълно единодушие.

По т.1 Изпълнителният директор Михайлов отчете:

–  Съдействано е на наши членове да отидат на работа и специализация на  в Германия.

– Реализира се и идеята започната от Димитър Зоров, доразвита от П. Тодоров, Михайлов и Р.Матански за участието, организирането и провеждането /като партньори/ на първата академия по животновъдство. Курса на обучение преминаха 15 наши членове.

– Голяма помощ се оказа също за създаването на фермерски организации. Вече имаме една регистрирана в Карнобат и се работи по регистрирането на още две организации.

– Реализирана е една среща с ръководството на БАБХ, предстои и втора такава среща.

-Не е изпълнена задачата по обединението на организациите- говедовъдни и браншови от други сектори.

По т.2. Председателя на Съюза Димитър Зоров  внесе яснота по Регламента за получаване помощите от ЕС, също така и възможността съгласно Регламента и за национална помощ в същия размер. По отношение наредбата коментара бе:

–„ трябва да бъде приета наредбата, която да забрани производството в едно предприятие едновременно на млечни и имитиращи продукти. Всички тези предприятия, една голяма част по думите на фермерите и те са прави, са създадени с европейски средства. В техните бизнес планове са залегнали, че ще преработват мляко. В нито един бизнес план не е залегнало, че ще преработват растителни мазнини и имитиращи, защото нямаше да получат помощта“.

Всъщност, когато производството стане чисто, няма да има грешки с погрешно натиснати копчета или объркана опаковка. Освен това ние трябва да помогнем на нашите фермери да започнат да произвеждат мляко с още по-добро качество, защото сега получаваното мляко основно може да се използва за производство на саламурено сирене, което има ограничен пазар.

По т.3. Съпредседателят  Панайот Тодоров взе отношение за състоянието на сектора.

– Тежка, много тежка година за говедовъдите  – ниски изкупни цени на млякото, нодуларен  дерматит, проверка след проверка. Добре, че засега климатичните условия са на наша страна и реколтата е добра. Ако се продължава така да се разправяме само за субсидии, пасища и помощи все повече ще вървим надолу. Трябва ни ясна политика в сектора и предприемане на спешни мерки за запазване не само на говедовъдството, а и сектор мляко.

По т.4.Рангел Матански- съпредседател на Съюза и наш представител в повечето работни групи към МЗХ даде отчет за работата на групите, нашите предложения и съответно приемането им. Даде също така и указания по отношение участието, изготвянето на документацията и предстоящите  схеми за подпомагане.

      Тук трябва да се отчете и голямата заслуга на Димитър Зоров за внасяне предложение относно включването в схемата за хуманно отношение отглежданите животни  свободно боксово и одобряването и от КН./все още обаче чакаме отваряне на схемата/.Рангел Матански също призова за цялостна подкрепа от страна на фермерите относно приемане  в наредбата разграничаване на млекопроизводителните предприятия на две категории – такива който произвеждат продукти само от мляко и такива които произвеждат имитиращи продукти.

В точка разни се изказаха:

– Симеон Присадашки –член на УС и председател на АРЧШПГ. Той  говори за затрудненията, който има асоциацията по отношение пълното финансиране на контрола на продуктивните качества на животните, обясни схемата за финансиране, и призова фермерите в кратки срокове да изпълнят задълженията си към асоциацията за да се осигури финансов комфорт за работа на експертите.

– Михайл Михайлов:

– Годината беше изключително трудна за Развъдните организации. Карантина, ненавременно субсидиране, промени в бюджета, лоша синхронизация между самите организации, съвета по генетични ресурси, вживяването на някои директора на асоциации, че те са им собствени фирми, безброй справки , списъци и проверки. В резултат малко отделено време за фермите по един от най-важните въпроси в момента повишаване продуктивността на стадата използвайки се методите на селекцията. Определено вземането на млечните проби е най-леката част от програмите по селекция, а сякаш всичко се акцентира върху това.

Господин Иванов-фермер от Карнобат сподели своите опасения, че ако се  приеме в този си вид Наредбата относно пожарите България ще бъде в огън непрекъснато. Предложи да се включат фермери в работната група по изготвяне на наредбата.

След приключване на изказванията членовете на УС взеха и следните

РЕШЕНИЯ:

1.Приема внесените информации и поставя следните задачи за изпълнение:

-да продължи работата по търсене на пътища за обединение на браншовите организации в говедовъдството..

-да започнат разговори с другите сектори в земеделието за  изграждане конфедерация на земеделските производители.

-да се активират контактите с регионалните структури

Отг.: Управителен съвет Срок: постоянен

  1. Да се сезира МЗХ за бързо разпределени на помощта дадена ни от ЕС за преодоляване кризата в животновъдството.

Отг: Димитър Зоров  срок: веднага

  1. МЗХ да влезе в процедура за изпълнение на чл.2 от Регламент 2016/1613 относно- Държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане за мерките, предприети съгласно член 1, до 100 % от съответната сума, посочена в приложението, при същите условия на обективност, недискриминационно отношение и ненарушаване на конкуренцията, предвидени в член 1 на Регламента.

Отг: Димитър Зоров срок:15.10.2016г.

  1. От възможно най-ранната дата/16.10.2016г/ да започне изплащането на субсидиите и помощите предвидени по всички програми и схеми за животновъдството.

Отг:Управителе съвет срок: веднага

  1. Да се разсрочат отново ниско лихвените кредити взети за изхранване на животните през минали години – писмо до МЗХ

Отг: Михайлов  срок:15.10.2016г.

  1. Да се изпрати писмо до МЗХ за включване в работната група по актуализиране на административните процедури за действие при установени пожари на трима фермери.

Отг: Михайлов срок: веднага

  1. Да се изготви аргументирано писмо до МЗХ за увеличение на помощта давана на Развъдните организации за провеждане дейностите по селекция.

Отг: Зоров,Михайлов срок: 15.10.2016г

  1. Уточняване с ИАСРЖ и Развъдните асоциации необходимите документи и стъпки които трябва да спазват фермерите при желанието им да се включат в развъдни асоциации или евентуално преместване в друга такава

Отг: Михайлов срок:15.10.2016г

  1. Провеждане обучение на фермерите-говедовъди –млечно и месодайно говедовъдство

с  лектор от Канада.

Отг: Матански, Михайлов срок: 15.11.2016г

  1. Провеждане среща с ръководството на БАБХ

Отг: Тодоров

  1. Искане до МЗХ организиране на дебат по млечно и месно говедовъдство-анализ, развитие, програма.

Отг: Зоров

 След изчерпване на Дневния ред заседанието на УС бе закрито.

Председател на УС: Димитър Зоров…………………..

Протоколчик:Михаил Михайлов:……………………..

Членове на Управителния съвет:

Никола Ангелов

Панайот Илиев Тодоров

Рангел Георгиев Матански

Симеон Присадашки

Иво Христов

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР