САРА – икономически анализ, октомври 2016 г

0

Бюлетина се издава в рамките на проект “Засил-ване на аналитичния и публичен капацитет на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство” – CAPA, подкрепен от Фондация “Америка за България”.

Мляко

Развитие на производството и търговията в България

 • Според CAPA в следващите месеци може да се очаква плавно възстановяване на изкупните цени на кравето мляко в България. Причините са в забавяне на светов-ното предлагане, съвпадане с период на по-слабо производство заради сухостойността на кравите и повишение на европейските цени на млечните суровини, основен заместител на суровото мляко у нас.
 • Предвижданията на САРА са за средни цени през 2016 г. в България от около 0,51 лв./л, а през 2017 г., увеличение до 0,57 лв./л. Основание за това дава постепенното приспособяване на производството в ЕС и други основни производителки към по-ниски нива, както и предприетите мерки в ЕС за доброволно ограничаване на предлагането.

Развитие на производството и търговията в света

 • През м. юни и юли изкупеното количество мляко в ЕС за първи път от новата година намалява с около 3% на годишна база. От началото на годината доста-веното до мандрите мляко в ЕС е с 2,6% повече от 2015 и въобще за последните 5 години. С изключение на САЩ, където производството расте, в Нова Зеландия и Австралия се отчита забавяне.
 • В глобален мащаб се наблюдава постепенно пови-шение на изкупните цени на млякото. Според Ирландската фермерска асоциация (IFA) млечните кооперативи са още твърде консервативни в повишението на цените, в момент на постепенно пресушаване на кравите, когато производството ще намалее допълнително. Според IFA, изкупните цени в следващата пролет могат да бъдат 0,3 евро/л.
 • За разлика от ЕС, където се наблюдава известно забавяне на ръста в производството на мляко, в САЩ по данни на USDA, производството за 3-то тримесечие на годината е с 1,7% повече отколкото предходната. Броят на кравите също се увеличава с 21 хил. в сравнение със същия период от 2015 год. и достига 9,34 млн. броя.

 Важни събития през месеца

 • От провежданите по места срещи на Националната овцевъдна асоциация са дефинирани едни от най-наболелите проблеми пред млечното овцевъдство, касаещи липсата на организираност на съсловието, недостатъчната фокусираност на политиката, затрудняваща достъпа до пасища и проблема с автохтонните породи, изключени от задължителното условие за предадено мляко за получаване на обвързана подкрепа след 2016 г.
 • В САЩ е подета кампания за намаляване на натриевите соли в много от храните, като Агенцията за безопасност на храните и лекарствата (FDA) се опитва да намали дневната консумация на човек от 3400 мгр. на 2300 мгр. Това засяга пряко млечната индустрия, като браншови организации заявяват, че това трудно може да стане защото при много от сирената солта се прибавя, като част от вкуса.

Δ%m-1 – изменение на цената в сравнение с предходния месец

Δ%y-1 – изменение на цената в сравнение с предходната година

През м. октомври МЗХ оповести извънредна финансова помощ в сектор животновъдство. Определени са 3 схеми:

Схема 1 – подпомагане на дребномащабно земеделие – помощта се предоставя на земеделски стопани отглеж-дащи от 10 до 49 овце-майки и/или кози-майки и/или от 5 до 20 крави и/или юници и/или биволи;

Схема 2- подпомагат се земеделски стопани, отглеждащи 50 и повече овце-майки и/или кози-майки, и/или над 20 крави и/или биволи, когато поне един от животновъдните обекти е регистриран в община включена в нитратно уязвима зона;

Схема 3 – подпомагат се земеделски стопани, отглеж-дащи 50 и повече овце-майки и/или кози-майки и/или над 20 крави и/или биволи (както по схема 2), когато всичките им животно-въдни обекти са извън общини в нитратно уязвими зони. И по трите схеми е определена индикативна ставка от 29 лв. на животно за крави, юници и биволици, и 2 лв. за овца-майка и коза-майка.

 • Изтече задължителния срок за задържане на живот-ните в стопанствата, като условие за получаване на обвързаната подкрепа, като по изявления на МЗХ до м. декември трябва да започне поетапното изплащане на субсидиите.

Месо

Производство и търговия на месо в България

 • През м. септември под влияние на известно прена- сищане на световните пазари цените спират да на-растват. Единствено при говеждото месо се наблюдава ръст, докато при останалите видове меса се наблю-дава или задържане или намаление.
 • При цените на говеждото в България през м. сеп-тември се наблюдава лек ръст. Съгласно предвиж-данията на САРА този ръст може да не бъде така ясно изразен и цените да продължат да се колебаят. Основание за това дава, влизането в кланиците на крави с млечно направление, много от тях пред-назначени за бракуване, които се търгуват на ниски цени.
 • Цените на производител на свинското месо в България са традиционно по-високи от цените в ЕС. Това прави и вносът на свинско месо от ЕС особено привлекате-лен за месопреработвателнатособено месопре-работвателната промишленост.
 • Изследвания на САРА показват, че вносът на месо и нетният внос на месни продукти растат паралелно, като увеличаване вноса на месо води до увеличаване на отрицателното търговско салдо при месните про-дукти, разкриващи големият дефицит на месо в страната.
 • При цените на пилешкото през м. септември отново се наблюдава задържане във възходяща тенденция, ко-ето беше очаквано на фона на намалението на цените в ЕС като цяло. Неголямо намаление в цените се очак-ват  и през следващите два месеца.

Важни събития през октомври 2016

 • През м. октомври МЗХ предостави на животновъдите възможност да се възползват от извънредна финан-сова подкрепа de minimis. Общият бюджет на нацио-налното подпомагане по схемата е 13 130 979 лева, а размерът на индивидуалната помощ е определен на 25 лева за крава/юница/биволица/малакиня и 6 лева – за овца-майка/коза-майка. Срокът за изплащане на подкрепата е 4 ноември 2016.  През месец октомври започна изплащането и на подпомагането в сектор Животновъдство. Бяха преведни авансовите пла-щания на около 12 000 фермера.
 • На 22 октомври се проведе дванадесетото Национално изложение по животновъдство Сливен 2016. Съби-тието се организира от Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция.
 • През месец октомври в Брюксел се проведе и среща на представители на овцевъдните асоциации от страните от ЕС. Сред политическите препоръки, върху които участниците се обединяват са гарантиране на силна подкрепа от страна на ЕС за месодайното овцевъдство и осигуряване на възможности за разширяване на пазарните позиции чрез промоционални програми.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

 • През месец септември в САЩ се отчита ръст от 4% в производство на говеждо и свинско месо сравнено със същия период на предходната година. Общо за годината до момента (от януари до септември 2016) ръстът в производството на червено месо е 3% в сравнение с 2015 (USDA, 2016).
 • Австралийското правителство инвестира 100 млн. австралийски долара в подобряване на транспортната инфраструктура в северна Австралия по мащабна програма за развитие на производството на месодайно говедовъдство. С това се очаква производството в северна Австралия да се разшири и условията за фермерите да бъдат подобрени – линк към сайта –  (http://www.globalmeatnews.com)
 • По последни данни на ЕК за търговията със земе-делски продукти най-голям ръст в износа се наблю-дава при свинското месо – 31% повече в сравнение с предходната година.
 • Анализатори сигнализират, че в бъдеще може да се очаква намаляване на износа на свинско месо от Европа за Китай, поради нарастване на конкурен-цията от северноамериканските производители. Особено силна конкуренция се наблюдава от Канада, където производителите се ориентират към произво-дство без забранени вещества и медикаменти, и където цените са по-благоприятни.

ОСТАВИ КОМЕНТАР