НЕСТАБИЛНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ – резолюция на КЗ към ЕС

0
Евро депутатите призовават за нови инструменти на ЕС за управление на риска – Вторник, 8 Ное мври 2016 Комисия по земеделие и развитие на селските райони при ЕС проведе свое заседание под ръководството на Czesław Adam Siekierski (ЕНП, Полша

За да помогне на земеделските производители да се справят с нестабилността на цените на ЕС трябва да се разработят нови инструменти за управление на рискове и кризи и укрепване на тяхната позиция във веригата на предлагането на храни, се казва в незаконодателна резолюция гласувана от комисията по земеделие във вторник. Веригата на предлагането трябва да се направи по-прозрачна, а в бюджета на ЕС  по-гъвкава, така че средствата могат да бъдат разгърнати по-бързо, за да се справяме с кризи, добавят евродепутатите.
“Наистина съм щастлив от резултата от гласуването. Ние сега подготвяме почвата за предстоящата Общата селскостопанска политика.
Дългосрочните цели на ОСП трябва да бъдат да се осигурят справедливи стандарти на живот за селскостопанската общност, стабилизиране на пазарите и гарантиране жизнеспособно производство на храни. Ето защо ние трябва да настояваме за по-добра организационна способност в различни сектори и укрепване договорните системи за земеделските производители, преработватели и дистрибутори в същото време “,  заяви докладчикът Анжелик Delahaye (ЕНП, Франция).Резолюцията бе приета с 29 гласа в полза и 11 против, с три въздържали се.
Резолюция (resolution – решение, разрешение) е писмено решение на парламентарен съвет или асамблея по даден въпрос. Обикновено резолюциите  се използват в законодателната власт и в корпорациите
Нови инструменти за борба с нестабилността на цените …
В сегашната Общата селскостопанска политика липсват ефективни инструменти за справяне с нарастващата нестабилност на пазара и да се помогне на земеделските производители да се справят с промените в цените, се казва в резолюцията. Съществуващите инструменти за управление на риска, като например взаимните фондове, за стабилизиране на доходите и осигуровките се изпълняват бавно, неравномерно и са слабо финансирани.
Затова ЕС трябва да развие нови климати, инструментите на здравеопазването и управление на икономическия риск да се заздравят ,както и използването на съществуващите такива в пълна степен, за да се гарантира автономия на храните на ЕС, осигуряване на конкурентоспособно и устойчиво земеделие на континента и да насърчи новите участници, казват депутатите. Тези нови инструменти трябва да бъдат по-справедливи, по-ефективни и подходящи, но и достъпни за земеделските производители и правилно финансирани, добавят те.
… И преодоляване на кризите
Европейската комисия трябва да разработи допълнителни инструменти за публичния и частния сектор за превенция и управление на кризи, заедно със системи, съобразени и задължителни за ранно предупреждение, и проучване начините за предотвратяване и променливост в борба с кризите чрез антициклични помощи, казва комисията. Депутатите настояват също, че така наречената “резерв при криза” трябва да се държат извън бюджета на ЕС, за по-голяма гъвкавост.
Увеличаване преговарянето на земеделските производиттели във веригата на предлагането на храни чрез въвеждане на стандарт, прозрачност,балансирано и  колективно договаряне , цените на продуктите и плащане периоди. Размерът на организациите на производители, представляващи земеделски производители в колективни преговори в идеалния случай трябва да съответства на това на своя партньор в преговорите, смятат евродепутатите.
Повишаване на прозрачността на веригата за доставки
Информация за цени и разходи трябва да бъдат направени своевременно и по-лесно достъпни за всички заинтересовани страни по веригата за доставки за това настояват депутатите. Те призовават за целия ЕС въвеждане на електронна карта за предоставяне на информация в реално време за наличието на селскостопански продукти, наблюдение на цените на ЕС, които обхващат цялата верига от цените на производител до окончателната цена на дребно.
Следващи стъпки
Текста, одобрен от комисията по земеделие ще трябва да бъдат проверен от ЕП най-вероятно на 12-15 декември в пленарната сесия в Страсбург.
След това трябва да мине през няколко работни групи и да се използва и послужи за основа при обсъждане следващата реформа в ОСП.

Комисия по земеделие ЕС

ОСТАВИ КОМЕНТАР