Проект на МС за изменение в Закона за фуражите

0

Публикуван е Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите. В рамките на 30 дни до 16.12.2016г ще може да се направят предложения за изменение или допълнение в проекта.

В случай,че искате да внесете Ваше становище изпратете ни го.

По важните промени са:

  Осигуряване на условия по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/786 за определяне на критерии за приемане на методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене на животни, предвидени в Директива 2002/32/ЕО.

  • Предприятията, в които ще се извършва детоксикация на фуражи следва да бъдат одобрени в съответствие с чл. 10, параграф 3 на Регламент (ЕО) 183/2005 за хигиена на фуражите и във връзка с чл. 19 от Закона за фуражите от БАБХ, като компетентен орган.
  • Регламент (ЕО) 999/2001 налага забрана за изхранване на животни със странични животински продукти, т.е. забрана за изхранване на преработени животински протеини на преживни животни. В Приложение IV към Регламент (ЕО) 999/2001 са разписани основните правила при спазване на фуражната забрана, както и специфични дерогации при храненето на непреживни животни и аквакултури.
  • Съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) 183/2005 във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за фуражите дейностите попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламента и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5 параграф 1 от Регламент (ЕО) 183/2005 се извършват само от лица вписани в Регустъра на земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.
  • Създаване на правна уредба на търговията с фуражи предлагани чрез средствата за комуникация от разстояние.
  • Издаването на ветеринарен сертификат за износ на фуражи за трети държави се извършва в съответствие с разпоредбите от чл. 53з до чл. 53н от Закона за фуражите.

Прилагаме на файл Проекта за промени в Закона за фуражите- Закон за изменение и допълнение Закона за фуражите

и мотивите за промени –МОТИВИ към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите

говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР