ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

0
Колкото и да не ни си искаше в началото при приемането ни в ЕС да вярваме, че ще изпълняваме всички решения на ЕС и ще бъдем зависими от политиката на Съюза и от икономическата ситуация, през последните години това вече е факт. Пазара у нас се влияе напълно от тази в ЕС, маркетинг отношенията също вече са европейски, кризата в Европа е и криза за България, наказанията са безкомпромисни – ако има такива.
Ето защо трябва детайлно да знаем какво става в ЕС, какво се решава там, какви ще бъдат нашите задължения.
В тази връзка ще се постараем да ви известяваме за всичко, което има отношение към животновъдството в ЕС.
Най- главния фактор за земеделието в ЕС е Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Ето какво ще се обсъжда на поредното съвещание от комисията.

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
28 ноември 2016 г.- 29.ноември 2016 г.
Брюксел, Зала: Altiero Spinelli (1G-3)
ДНЕВЕН РЕД -проект
В присъствието на Съвета и на Комисията
1. Приемане на дневния ред
2. Съобщения на председателя
3. Одобрение на протоколите от заседанията от: 8 септември 2016 г и 12-13 октомври 2016 г.
4. Изслушване на тема „Ефективно използване на ресурсите и иновациите в селското стопанство – най-добри европейски и световни практики “
5. Представяне на проучване на тема „Мерки срещу пазарния дисбаланс: какви са перспективите след квотите за мляко в европейската млекопреработвателна промишленост?“
6. Контрол: Размяна на мнения относно проекта на директива за изпълнение на Комисията за изменение на приложения I – V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността.
29 ноември 2016 г., 9.00–11.30 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
7. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията
8. Проект на предложение за резолюция в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността относно проекта на директива за изпълнение на Комисията за изменение на приложения I – V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността.
9. Представяне на доклада относно мисията на комисията  по земеделие и развитие на селските райони в Словения, 21–23 септември, 2016 г.
10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска .
12. Заседание на координаторите
13. Размяна на мнения с членовете на комисията за природните ресурси на Комитета на регионите относно бъдещата политика за развитие на селските райони.
14. Съвместно заседание на комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по международна търговия с членовете на Комисията Фил Хоган и Сесилия Малмстрьом относно последствията за селското стопанство от текущите и предвидени търговски преговори (вж. отделно проекта на дневен ред).
15. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията по земеделие и развитие на селските райони
16. Разни въпроси
17. Следващи заседания

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР