Проект на Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

0

Позицията на НСГБ, относно проекта за изменение на Наредба 3

На 29.12.2016 г е внесен  доклад до г-жа Десислава Танева от Цветан Димитров-– заместник-министър на земеделието и храните Свилен Костов – заместник-министър на земеделието и храните

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 17

февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът  на Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и докладът от заместник-министъра на земеделието и храните са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните за срок от 30 дни. Всички заинтерисувани страни могат в този срок да дадат своите предложения. Също така Наредбата е публикувана на страницата на Министерски съвет също за обществено обсъждане.

Причини за предлаганите промени са анализите на данните, които показват, че броят на общо заявените за подпомагане крави по всички схеми през 2016 г. нараства с 10,5% спрямо 2015 г. Най-значителен е ръстът на кравите под селекционен контрол – с 35,1%. Броят на заявените за подпомагане овце-майки и кози-майки през 2016 г. нараства по всички схеми спрямо предходната година общо с 15,2%, най-съществено по схемата за подпомагане на от 10 до 49 животни – със 78% и по схемата за животни по-селекционен контрол – с 49%. Разделянето на схемите за млечни крави под селекционен контрол и месодайни крави за селекционен контрол се налага поради различните изисквания за осъществяване на развъдна дейност при отделните продуктивни направления, различните разходи за отглеждане и за извършване на селекционна дейност при млечните и месодайните крави и ефективна селекция, както и ръстът с 35,14% на заявените животни, което води до намаляване на индикативната ставка с 28% (от 378 лв. през 2015 г. на 272 лв. през 2016 г.). Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави в планински райони се предлага да се създаде с цел запазване на поминъка в планинските райони (1 171 ферми с 6 653 бр. млечни крави) и използване на природния ресурс.

Поместваме промените само в члена на Наредбата свързан с кравите под селекционен контрол.Към материала с прикачен файл даваме пълния текст на Наредбата и предложенията на НСГБ свързани с тази наредба.

  1. Създава се чл.19а:

„Чл. 19а (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които оглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода с предназначение за производство на мляко, които са под селекционен контрол.

(2) Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
  • да са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
  • да имат индивидуални паспорти съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
  • да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.

(3) Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най- малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

(4) За да получат подпомагане по схемата, земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия:

  1. заявените за подпомагане от тях животни да бъдат вписани в Главния раздел на родословната книга в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския Парламент и на Съвета относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и Директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни;
  1. заявените за подпомагане от тях животни да бъдат вписани в регистрите по чл.18, ал.6 от Закона за животновъдството;
  1. земеделските стопани трябва да са реализирали на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на най-малко 4 000 кг мляко от млечна крава с изключение на кравите от застрашените породи съгласно Приложение № 6 за периода от 1 януари до 31 декември през годината на кандидатстване.

(5) Кандидатите по схемата трябва да притежават зоотехнически сертификати за заявените за подпомагане животни, които подлежат на проверка при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.

(6) Условията по ал. 4, т.1 и 2 се проверяват в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

(7) Размерът на помощта по схемата се определя на брой допустими за подпомагане животни, от които земеделските стопани са реализирали минималното количество мляко, определено в ал. 4. Подпомагат се толкова от заявените и допустими животни,за колкото са представени доказателства за реализирано минимално количество продукция.

Свали прикаченият файл от тук: доклад от Цв.Димитров и Св. Костов

Позицията на НСГБ, относно проекта за изменение на Наредба 3

ОСТАВИ КОМЕНТАР