На преден план – Мярка 14 “Хуманно отношение към животните”

0

Представител на НСГБ в работната група обсъждаща Наредбата по мярка 14 „Хуманно отношение към животните” бе г-н Рангел Матански, Съпредседател на Съюза. Същият ни предостави и кратка информация относно проведения дебат при обсъждане на предложенията по Наредбата.

Уважаеми членове на НСГБ,

На 13-ти януари (петък), бе проведено заседание на работната група по създаване на наредба по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Силно се надявам, че фаталната дата няма да окаже влияние върху предстоящия прием, и стартиране на мярката, който са  обявени да стартират през настоящата година. Предстои от МЗХ да преценят по какъв начин ще се кандидатства – дали мярката да бъде част от заявлението за директни плащания или ще има отделен прием по подобие на мерките от ПРСР 2014-2020. В основни линии ще се предоставят средства за покриване на допълнително направени разходи за отглеждане на ЕПЖ и ДПЖ в две дейности:

 • осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане в бокс или клетка, както и групово в бокс от минимум 10% над минималните изисквания;
 • пасищно отглеждане на животните за минимум 120 дни свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в двор.В тази връзка трябва да бъдат осигурени пасищни площи. Очакваме да бъде завишено ограничението за не повече животински единици на хектар пасищна площ от 1 ж.е. на 2 ж.е.

Подпомагане ще получат тези фермери, при които за всички притежавани животни са покрити изискванията, а не за част от тях. В следващите редове представям основните моменти, които бяха дискутирани от работната група:

 • От МЗХ бяха представени данни, че с разполагаемия бюджет по мярката могат да бъдат удовлетворени заявления на 75% от регистрираните стопанства с ДПЖ и ЕПЖ, които са покрили стандартите към момента. Основно изискване е животновъдния обект  да бъде регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарноме-дицинската дейност
 • Ангажимента се поема върху животните с тяхната идентификация и при проблем с тях трябва да бъде извършвана замяна, за която се уведомява ДФЗ
 • По предложение на работната група в Наредбата ще бъде записан толеранс в броя животни, за които е поет ангажимент и се установи несъответствие преди да се премине към санкции. Самите санкции ще бъдат по подобие на Мярка 10 „Агроекология и климат“ при прекратен ангажимент – до края на третата годинавъзстановяване на 100 %от получените суми заедно със законните лихви и т.н
 • НСГБ внесе официално предложение възстановяването да бъде 80, 60, 40 и 20% за поредните години.
 • Основен въпрос, който МЗХ, ДФЗ и БАБХ остава да уточнят е как ще се доказва движението на животните от и до пасищата при пасищното направление. Едни от вариантите  са водене на дневници и/или предоставяне на пътни листове. Всички присъстващи настояхме до колкото е възможно да не се налага допълнителна административна тежест върху животновъдите. При наличие на водени дневници в стопанството по други мерки и/или схеми те да бъдат ползвани и по тази мярка като доказателство за пашуване. Част от подадените заявления ще бъдат проверявани на място за следи от паша върху пасищните площи.
 • След направена нотификация сумата за направление за осигуряване на допълнителна подова площ за ЕПЖ е завишена от 24,76 евро/ЖЕ на 42,71 евро/ЖЕтова също беше направено по внесено предложение от НСГБ.
 • След първия прием през 2017 година и останал паричен ресурс ще бъдат отваряни и приеми през следващите години.
 • При кандидатстване ще се прилага план-програма за 5 годишен период за изпълнение на дейностите, за които се кандидатства за подпомагане.
 • Пасищните площи могат да се променят географски през пет годишния ангажимент, но като количество декари трябва да се запазят. Също така не е необходим дългосрочен договор за пасищните площи. Изискване има към животновъдния обект – собствен или нает с минимум 6 годишен договор.
 • Предстои да бъде уточнено по какъв начин ще се определя разполагаемата в стопанството подова площ, за която може да се поеме ангажимент за направлението по осигуряване на допълнителна подова площ.

Рангел Матански-Съпредседател НСГБ

Прилагаме и писмото, което НСГБ изпрати предварително до работната група, можете да го свалите от тук – По изготвяне промени в Наредба за прилагане на мярка 14

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР