Отново за Наредба 3 – отговор от МЗХ на писмо на НСГБ

0

Във връзка с Наредба 3 Националния съюз на говедовъдите изпрати писмо с предложения за допълнение на Проекта. Същите са публикувани в сайта на МЗХ и на страниците на Говедовъд.ею /раздел НСГБ/.

Допълнително бяха зададени още въпроси по отношение Наредбата. Получихме и отговори от МЗХ, за което благодарим и на министър Желязков.

Отговорите внасят яснота за бъдещи действия на фермерите по отношение изпълнението на Наредбата.

Национален Съюз на Говедовъдите в България
Тел: 0894337263 email: nsg.bg@abv.bg8800 Сливен ул.” М.Тодоров „ №5

Изх.№16/28.01.2017г

До Г-н Христо Бозуков
Министър на ЗХ
Гр.София

Уважаеми професор Бозуков

Националния съюз на говедовъдите в България изпрати свое становище и предложение относно публикуваните промени в Наредба 3 за условията и прилагането на схемите за директни плащания с изх:№6/07.01.2017г. В средата на м.януари се проведе среща относно проекта на Наредба 3. След като нашите представители запознаха УС на Съюза и регионалните структури допълваме нашите от предложения направени в горе цитираното писмо със следното.
1.В чл. 38, който е свързан с условията на допустимост по преходната национална помощ да се добави:
Ал. (5) Изрично посочен член на семейството на земеделски стопанин има право на помощта съгласно ал. 2, при доказана трайна неработоспособност и становище от правоспособно лице, доказващо неспособност на земеделския стопанин да продължи да упражнява земеделска дейност.
2.За биологичните производители и биологични производители в преход да се изисква добив от 50% спрямо конвенционалното животновъдствоСпецификата на това производство от една страна се влияе от добивите на биологични фуражи, които са в по-малки количества и с пои-висока себестойност, а от друга с ограничения в отглеждането и третирането на животните с медикаменти. Комбинацията от тези два фактора води до потенциален риск за покриване на изискуемите добиви от мляко и месо.
3.Сред много от колегите говедовъди е на лице безпокойство за времевия диапазон, в който се очаква да бъде изплатена обвързаната подкрепа в следващите години. В предложения за разглеждане вариант документите доказващи реализация се представят в периода 01-31 януари на годината следваща периода на отчитане. Следва обработка и представянето им за проверка от НАП, както и евентуални корекции (справка – изминалата кампания по възстановяване на акциз) от земеделските производители на сгрешени или не четливи документи. Към момента на ДФ „Земеделие“ се вменява и проверка дали млякото е доставено на първи изкупвач, което ще ангажира допълнителен времеви и кадрови ресурс. Като се има в предвид, че при нормален ритъм на продажба на мляко към първи изкупвач се генерират по 24 фактури (две на месец за 12 месеца) може да се направи сметка какъв обем от документи ще постъпят в регионалните структури на ДФ „Земеделие“, в комбинация с колегите, които ще доказват реализация на плодове и зеленчуци. Към тях трябва да се добавят директните продажби от млекомат (добре е да се уточни какви обобщени документи могат да се изискат, например месечни отчети) и продажбите на млечни продукти директно от земеделския стопанин. Всичко това ще доведе до забавяне спрямо настоящите срокове за изплащане на обвързаната подкрепа към месец април-май , което ще има негативен ефект върху земеделските стопани. В тази връзка отправяме молба да бъдат разгледани варианти, които да позволят изплащане на средствата в края на календарната година.
Един от възможните варианти би бил да се вземе първи периода за доказване на реализирана продукция 01.10.2017-31.09.2018година. Платежните документи да се предават 01.10-31.10.2018г., за да може до края на 2018, началото на 2019 да се обработят и да се плати обвързаната подкрепа за 2018г. По този начин ще се избегне застъпването с плодовете и зеленчуците и плащанията ще бъдат получени в най-тежкия за животновъдите период. Част от 2017 година (януари-септември) ще остане преходен период. Причината за това, е че част от животновъдите поеха ангажимент за намаляване на произведеното мляко за последното тримесечие на 2016г.

Втори вариант е да се обявяване 2017 година за преходна и обвързаната подкрепа да се изплати през октомври-декември 2017. Платежни документи за реализирана продукция да се представят за периода 01.01-31.12.2017 г. през пролетта или лятото на 2018 г. Те да служат като база за изчисление за субсидията, която ще бъде получена през 2018 година.

С уважение: Михаил Михайлов-Изпълнителен директор на НСГБ.

ОТГОВОРА   НА   МЗХ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР