След няколко месеца на обсъждане, протести, срещи и преговори, Наредба 3 вече е факт. Публикувана е в ДВ бр. бр.19 от 28 Февруари 2017г. и в сила от същия ден. Наредбата се запазва в първоначалния си вид. Организациите на животновъдите отново доказа, че са орел, рак и щука

Oрел, рак и щука и още кой знае какви животни…..

и не са способни да вземат единно становище по даден въпрос, така че могат да се сърдят само на себе си. За доказване продуктивността на животните го знаят всички- 4000 кг, 2000 кг, 70 кг, 400 кг мляко и да не ги изброяваме всичките. Сега по-важното е как да заявят животните за схемите, защото се знае, че колкото животни от заявените покажат исканата млечност, толкова ще получат субсидия. Добре, че няма да има санкия при неизпълнение.

Вторият важен въпрос е да се съберат исканите документи за продадената продукция и третия въпрос е доказване обекта, че има статут за директни продажби. Друг важен елемент от схемата е срока на засичане на продукцията. Това е може би и малката победа на фермерите, че бе уважено тяхното искане срока да бъде стопанската година, а не календарната, което създава възможност още тази година да бъдат получени субсидиите.

Всъщност вече най-важното е как да се докаже получената продукция. Яснота за това дава и чл.27а/1/ който трябва да знаем наизуст за да нямаме след това неприятсности.

ЧЛ. 27а. (1) Реализацията на количествата мляко по чл. 19, 19а, 23 и 24 се доказва със:

 1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФЗ – РА – когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
 2. приемно-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФЗ – РА – когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
 3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави – членки на Европейския съюз;
 4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти – когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредба № 26 от 2010 г.”;
 5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, за реализирани млечни продукти – когато земеделският стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните;
 6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;
 7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).

(2) Документите по ал. 1 трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване и се представят в срок от 5 до 30 октомври на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец. Документите се подават лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

(3) Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ – РА на 1 октомври в годината на кандидатстване следните актуални списъци и регистри за определяне на директни продажби:

 1. списък с одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход с държави членки – Секция IX Млечни продукти;
 2. обекти, регистрирани съгласно чл. 1, т. 1 от Наредба № 26 от 2010 г.;
 3. обекти, регистрирани в съответствие с чл. 1, т. 2 от Наредба № 26 от 2010 г.;
 4. списък на земеделските стопани, регистрирани съгласно условията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и подали декларация като производители на първични фуражи.

(4) При превръщане на млякото от обемни в тегловни единици и при определяне на млечния еквивалент за млечни продукти се прилага методиката съгласно приложение № 8.

(5) Кандидатите по схемите по чл. 19, 19а, 23 и 24 удостоверяват реализираните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, като представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. В декларацията кандидатите отбелязват по коя схема за подпомагане е представен всеки документ по ал. 1.

(6) Документите по ал. 1 могат да бъдат предоставени от ДФЗ – РА за проверка от Националната агенция за приходите.

(7) Държавен фонд “Земеделие” – РА, установява приплодите от животните по чл. 20, 21 и 23 чрез проверка в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.”

17.Членове 28 и29 се изменят така:

Чл. 28./span>. (1) Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на плащането за едно допустимо животно по схемите по чл. 18, т. 1 – 8.

(2) Министърът на земеделието и храните определя размера на плащането по схемите по чл. 18, т. 2, 5 и 8, като прилага модулиран размер на подпомагането: за първите 250 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 250-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1.

(3) Министърът на земеделието и храните определя размера на плащането по схемата по чл. 18, т. 7, като прилага модулиран размер на подпомагането: за първите 300 (включително) допустими животни и за над 300-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1.

(4) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ДФЗ – РА.

Пълният текст на Наредбата прилагаме в прикачения файл:НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ДВ БР. 16 ОТ 2015 Г.)

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР