На дневен ред – НАРЕДБА 2-“Специфични изисквания за производството, събиране………..на суровото краве мляко……и официалният им контрол”

0

От 07.03.2017г в сила е НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ.

Една Наредба, която има вероятност да се присъедини към исканите за отменяне Наредба №3 и мярка 10 и 11 след като фермерите се запознаят с нея. Всъщност тук връщане назад няма. Всичко е съобразено с изискванията на ЕС и трябва да се изпълнява. Ще трябва да се отработят някои въпроси по детайлите, но вероятно след разясняване механизма на Наредбата на експертите и това ще се случи. Всъщност презумцията е, че който не произвежда качествено мляко, няма да има право да продава това мляко. Освен това ще има и регистър в който ще се отразява и качеството на произведеното мляко от всяка ферма. Ето защо в момента най-важното е всеки фермер да се запознае детайлно с текста на Наредбата, да посети курса за начина на вземане на проби, да попълва коректно необходимите документи. Предоставяме на вашето внимание най-важните моменти от Наредбата за фермерите, а пълния текст може да намерите в прикачения файл.

Говедовъд.ею

Чл. 5. (1) Разходите за извършване на лабораторните анализи за официалната оценка на фермите за добив на сурово краве мляко са за сметка на БАБХ.

(2) Разходите в случай на допълнително пробовземане извън пробите по чл. 4, ал. 1 или при извършване на коригиращи действия при несъответстващи резултати за ОБМ и ОБСК се поемат от БОХ/ разбирай фермера/ съгласно чл. 28 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, L 165 от 30.04.2004 г.) (Регламент (ЕО) № 882/2004).

 Чл. 6. (1) Пробите за целите на самоконтрола се вземат от пробовземачи, получили удостоверение за преминато обучение в БАБХ и вписани в списък, който е публикуван на интернет страницата на БАБХ.

(2) Проби сурово краве мляко се вземат от фермите за производство на мляко и млекосъбирателните центрове (МСЦ).

Чл. 9.  (2) Валидността на пробите от сурово краве мляко се доказва с изпитване за физикохимични показатели.

(3) Пробите се считат за валидни при отрицателен резултат от изпитване за инхибитори и стойности от изпитване за физикохимични показатели, както следва:

  1. точка на замръзване не по-висока от минус 0,507;
  2. масленост не по-ниска или равна на 2,6 на сто.

 Чл. 10. (1) В случай на получаване на незадоволителни резултати ОВЛ предписва едно или повече коригиращи действия по отношение на:

(2) В случаите, в които БОХ не е предприел коригиращи действия в рамките на три месеца за несъответствие с критериите по отношение на ОБМ и ОБСК, ОВЛ:

  1. спира доставянето на сурово краве мляко;
  2. налага забрана на доставките на сурово краве мляко на пазара;
  3. разпорежда унищожаване на суровото краве мляко или го насочва за друга употреба извън хранителната верига.

Наредба №2 може да прочетете в прикачения файл: – НАРЕДБА 2 ОТ 23.02.2017 ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР