Новини от последния час – Субсидия ще има и за под 20 крави

0

След публикуването на материала

“Субсидии за селекционен контрол – въпрос и отговор”

 Получихме информация, че и тези ферми в които има записани в Главен раздел на родословната книга под 20 крави, ще могат да кандидатстват по схемите за подпомагане на крави под селекционен контрол. Всъщност изпълнява се и Наредба 3 която започва

Чл. 19а. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на мляко.

Следва и продължение на този член

-(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:

  1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
  2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
  3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
  4. имат индивидуални паспорти съгласно чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
  5. са вписани в Главния раздел на родословна книга съгласно Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (OB L 171, 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент относно разплодните животни“;
  6. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството;
  7. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

В тези точки никъде не се казва колко бройки е миниму. Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:….С други думи имаш 30 крави от Черношарената порода, от тях само 16 са записани в Главен раздел на родословната книга, това означава, че тези 16 ще бъдат подпомогнати като крави под селекция, след като докажат, че е получено по минимум 4000 кг мляко от крава.

Всъщност това решение ако стане реалност, ще е най-справедливо по две причини. За да имаме селекция са необходими поне две животни и второто, по-голям брои ферми ще започнат да се съобразяват със селекцията и да я прилагат за да  повишат продуктивността на стадата си.

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР