Субсидии за селекционен контрол – въпрос и отговор

0

Говедовъд.ею получи няколко обаждания относно кандидатстването на фермери по Схемите на млечни и месодайни крави под селекционен контрол. Оказва се, че фермера е изпълнил първото условие на изискванията – отглежда повече от 20 крави от една порода  и те са под селекционен контрол. Обаче при заявяването на животните в системата, тя не ги приема, защото броят на кравите които са записани в Главен раздел на родословната книга е по-малък от 20 броя.

За да бъде записана кравата в Главният раздел на родословната книга на съответната асоциация, кравата трябва да отговаря на определени условия –

фенотипно да отговаря на съответната порода и да има пълен запис на родословието до втори пояс задължително.

В противен случай независимо от това, че животното се контролира  и не отговаря на горните условия то се вписва в т.н допълнителен раздел на родословната книга и не подлежи на субсидиране по тази схема. За да бъдем по убедителни ще цитираме точно и нормативните документи съгласно Наредба 3.

„Чл. 19а. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на мляко.

Текста наистина е подвеждащ и ако някои не прочете следващите членове на Наредбата остава с впечатление,че всичко му е наред. Следващите изисквания на този член са:

(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:

  1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
  2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
  3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
  4. имат индивидуални паспорти съгласно чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
  5. са вписани в Главния раздел на родословна книга съгласно Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (OB L 171, 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент относно разплодните животни“;

Отговорът е един: независимо от това колко крави се контролират и водят под селекция от асоциацията в схемата могат да участват само ферми които имат записани в Главен раздел на родословната книга минимум 20 крави.

Говедовъд.ею има други виждания по тези въпроси, но Наредбите трябва да се изпълняват и четат по няколко пъти.

 Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР