Наредба 2 вече в действие – ПРОБИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА МЛЯКОТО на светло

0

Наредба 2 вече в действие.
Всъщност това, което се казаше от контролния орган – БАБХ, по изпълнение на Наредбата, че в началото на всеки месец ще се публикува СПИСЪК НА ФЕРМИТЕ ЗА ДОБИВ НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО е вече факт. Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа електронен публичен регистър на всички млекопреработвателни предприятия с посочените от тях възможности за преработка на суровото краве мляко.

Предприятията по ал.1 получават и съхраняват информация за резултатите от средногеометричните стойности на изследваното сурово краве мляко, предоставена им от всички БОХ, от които изкупуват сурово мляко.
Публикуваните данни от БАБХ се отнасят до 08.06.2017г за всички ферми в които се отглеждат над 10 бр. крави и са минали през млечния тест.
В таблицата са дадени имената на фермерите или фирмите, номера на ЖО, броя на отглежданите крави. Най-интересна е графа седем – Краен резултат от комплексна оценка на млекодобивното стопанство (отговаря/не отговаря на изискванията на Регламент 853/2004). Там всеки фермер може да разбере на какво ниво е млякото, което получава и да вземе съответните мерки или да продължава да работи както е работил досега, получавайки качествено мляко.
Графа осем е доста смразяваща и наистина трябва да се направят много неща за да няма отметка в нея. Тя звучи така: – Връчени предписания за предприемане на коригиращи действия, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 2/23.02.2017 г./да се посочи № и дата на предписанието и срок за изпълнение.
За сведения на нашите читатели само ще кажем, че в тази колона вече има отметки.
Най-лошо е когато в колона девет има отметки. Засега всички редове са празни, но това не трябва да успокоява никой.
Връчени разпореждания за спиране доставките или налагане на забрана на доставките на сурово краве мляко или за унищожаване на сурово краве мляко или насочването му за друга употреба извън хранителната верига, съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 2/23.02.2017 г./ да се посочи № и дата на разпореждането и за какво се отнася – спиране на доставка, забрана за доставка, унищожаване или насочване за друга употреба извън хранителната верига.
Искаме, не искаме, трябва да стане навик, всеки месец на десето число да отваряме тази справка и да следим класацията на фермата ни. В противен случай, ако се допусне да увеличим стоиностите на изследваните показатели за соматични клетки, микроорганизми и инхибитори – се започва от първи клас.

СПИСЪК НА ФЕРМИТЕ ЗА ДОБИВ НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО от10 до49 крави

СПИСЪК НА ФЕРМИТЕ ЗА ДОБИВ НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО над 50 крави

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР