ДФЗ – Протокол 114 / 15.06.2017 год.

0

Р Е Ш Е Н И Я :
Решения по т.1 от Протокола
1. Предоставя средства в размер на 39 993,20 лева за компенсиране на разходите по извършени от регистрираните ветеринарни лекари дейности, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, за периода 01.12.2016 г. – 31.12.2016 г.;
2. Средствата по т. 1. се разпределя по направления, както следва:
2.1. Имунопрофилактични мероприятия – 3 855.20 лева
2.2. Клинични изследвания (Алергични диагностични изследвания – туберкулоза) – 14 650.00 лева
2.3. Клинични прегледи– 2 796.00 лева
2.4. Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 11 476.00 лева
2.5. Идентификация на животни – 56.00 лева
2.6. Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 7 160.00 лева
3. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи“, в рамките на утвърдения за 2017 г. ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“.
Решения по т.2 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на:
 Асоциация на млекопреработвателите в България – 40 000 лв.
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.
Решения по т.3 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на:
 Сдружение „Българска асоциация на малинопроизводителите – 20 000 лв.;
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавна помощ
„Помощ за участие в изложения”.
Решения по т.4 от Протокола
1. Утвърждава ресурс за изплащане на суми по схеми, прилагани през 2016 г. и
неразплатени до края на 2016 г. (Приложение 1), в размер общо на 122 720.87 лв., в т. ч.
по схеми както следва:
1.1. Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 за подпомагане на
земеделски стопани-животновъди, които не са получили подкрепа по схемите за
обвързано подпомагане за крави през 2016 г., чиито животни са унищожени в следствие
на болестта Заразен нодуларен дерматит: сума в размер на 4 620 лв.;
1.2. Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на земеделски
стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, овце-майки
и/или кози-майки през 2016 г.: 588 лв.;
1.3. Държавна помощ за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към
свинете: 117 512.87 лв.
2. Средствата по т. 1. се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2017 година,
предвиден за държавни помощи.
Решения по т.5 от Протокола
1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Второ районно
управление при СДВР – София
 комп.конфигурации IBM Think centre А52 – 8 бр.
 лазерни принтери Brother HL1030/1430 – 2 бр.
при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3 от Устройствения правилник на
ДФ”Земеделие”, във връзка с чл.28, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал.1
от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Решения по т.6 от Протокола
1. Освобождава г-жа Гея Георгиева Георгиева от длъжността „заместник изпълнителен
директор” на Държавен фонд „Земеделие” с ресор на отговорност „Директни плащания на
площ” и „Информационни технологии”.
2. Избира за заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” г-жа Петя Димитрова
Славчева с ресор на отговорност „Директни плащания на площ” и „Информационни
технологии”.
3. Избира за заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” г-н Георги Руменов
Динев с ресор на отговорност САПАРД и „Технически инспекторат”.
4. Определя следните ресори на отговорност на заместник изпълнителния директор на
ДФ „Земеделие” Иванка Ангелова Багдатова-Мизова: „Рибарство и аквакултури”,
„Селскостопански пазарни механизми”, „Краткосрочни схеми за подпомагане”,
„Инвестиционни схеми за подпомагане”.

ОСТАВИ КОМЕНТАР