Много надежди – Съвет по животновъдство – 28.06.2017 г

0

Днес – 28.06. се проведе първия Съвет по животновъдство от министър Порожанов и неговия екип.
Като първи съвет на министъра има и нови неща. Всички точки включени в дневния ред, имаха писмено обяснение от вносителите. Текстовете, макар и в последния момент бяха дадени на членовете на Съвета, което си е все пак нещо.
Съвета е помощен орган в работата на министъра, но крайното решение е негово. Така че, би било съвсем нормално представителите на бранша да бъдат много добре подготвени в своите искания, подплатени с „железни„ аргументи и най-важното да изразяват позицията на говедовъдната общност в техните райони и страната.
Едновременно с това,  всички искания от тяхна страна трябва да получат адекватен отговор с увеличаване на производството, качеството на суровината и в съюз с другите организации наредени в сектора получаването на голяма БС.
На всички е ясно, че най-горещо ще бъде при разглеждането на Наредби 2 и 3. Определено нищо не може да се промени по тях, единственото което може да се иска е създаване на организация за изпълнението им и евентуално подпомагане на финансовата част.

Говедовъд.ею

Поместваме презентацията на БАБХ по отношение Наредба 2

Съвет по животновъдство – какво трябва да се решава

Информация по точките от дневния ред

  • СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ – НАРЕДБА № 2 ОТ 23.02.2017 г. Докладва: Българска агенция по безопасност на храните

Последната мисия на ГД САНТЕ към ЕК в областта на сектора за добив и преработка на сурово краве мляко в България посочи в доклада си шест препоръки. Една от направените препоръки е да се извърши преглед на законовите и административни мерки и привеждането им в съответствие с правото на ЕС. С изтичане на срока на последната дерогация в края на 2015 г., прилаганата до тази дата Наредба № 4 следваше да претърпи изменения, което наложи създаване на новата наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.

Новото в Наредба № 2 е, че самоконтролът при добива и преработката на сурово краве мляко, който до този момент по реда на Наредба № 4 се извършваше от млекопреработвателните предприятия се прехвърля като самоконтрол на млекодобивните стопанства. Акцентира се на това, че бизнес операторът на храни /БОХ/, който добива сурово мляко, следва да осъществява самоконтрол при добива на тази суровина. Друго нововъведение в Наредба № 2 /за разлика от Наредба № 4/ е, че пробите сурово краве мляко се изпитват освен по задължителните показатели – ОБМ, ОБСК и инхибитори, /съгласно Регламент 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. относно определянето на специфични правила за храни от животински произход/ допълнително и по физикохимични показатели – масленост и точка на замръзване. Въвеждането на двата нови физикохимични показателя е продиктувано от препоръката от доклада от мисията да се направи нужното, резултатите от анализите, както за целите на самоконтрола, така и за целите на официалния контрол да бъдат получавани само от акредитирани лаборатории, които в обхвата си на акредитация имат акредитирани методи и за петте изискуеми показателя /ОБМ, ОБСК, инхибитори, масленост и точка на замръзване/, а също и да се въведат процедури за откриване на манипулация на проби, предоставяни за анализ. Наредбата дава право за пускане на европейския пазар на млечни продукти, произведени от неотговарящо сурово краве мляко, когато е спазено изискването за дълъг период на зреене от 60 и повече дни, което е от полза за българските млекопроизводители и млекопреработватели.

В отговор на препоръките от мисията, България изготви Плана за действие за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве.мляко. Една от точките в плана е да се извърши оценка на съществуващите към 31.12.2015 г. млекодобивни стопанства. За тази цел млекодобивните стопанства бяха обособени в три групи в зависимост от броя на млечните крави – МДС с 50 и повече млечни крави, МДС с 10 до 49 млечни крави и МДС с 1 до 9 млечни крави.

До настоящия момент ОДБХ, под ръководството на дирекция ЗХОЖКФ в изпълнение на тази точка от Плана за действие, извърши официална оценка на първите две групи МДС. Предстои през втората половина на 2017 г. да се извърши оценка на третата група МДС, като за целта ще се извършва оценка на Центровете за събиране на мляко (ЦСМ), в които постъпва сурово краве мляко от тези стопанства. На интернет страницата на БАБХ са публикувани списъците с млекодобивните стопанства от двете групи с отразени данни за стопанствата и статута им съгласно Регламент 853/2004. Млекодобивни стопанства, които са определени като „неотговарящи”, след извършената официална оценка, имат връчени предписания за предприемане на коригиращи действия и за период от три месеца могат да докажат с пробите по самоконтрола, взети по реда на чл. 6 от Наредба № 2 от 23.02.3.2017 г., че са покрили изискванията за качествените показатели на добиваното сурово краве мляко. За този период добиваното неотговарящо сурово краве мляко, може да се насочи за преработка в предприятия произвеждащи млечни продукти с дълъг период на зреене от 60 и повече дни.

Стартирането работата на модул “мляко”, част от ИИС ВетИС на БАБХ, който ще обслужва информационно целия процес по вземане, транспортиране, получаване, изпитване и отразяване на резултатите от изпитването на проби сурово мляко все още не е факт. Модула ще изчислява автоматично средно-геометричните стойности за ОБМ и ОБСК, след излизане на резултата от всяка поредна проба и ще дава информация за пробите на лицата, отговорни за вземането им /официален ветеринарен лекар или пробовземач/. Липсата на модула натовари неимоверно служителите на БАБХ, ангажирани с процеса.

Въпреки това, през м. юли 2017 г. се предвижда да започне обучение на ОВЛ за работа с модул „мляко”, което ще се проведе от фирмата, разработила модула. През същия месец на 2017 г. е планирано да започне и обучение на пробовземачи, което ще се провежда от Тракийския университет – Ст. Загора по програма, утвърдена от ректора на университета и съгласувана с БАБХ.

Констатираните до момента затруднения по прилагането на Наредба 2 бяха обсъждани многократно на срещи с млекопроизводителите. Неразбирането на текстовете бе коментирано и разяснявано, като към момента БАБХ счита, че бизнеса е имал достатъчно възможности да получи адекватна информация. Повдиганите проблеми на съвместните срещи касаят основно няколко проблема – цената за изпитванията на пробите сурово краве мляко, организирането на графика за пробовземане и пускане в експлоатация на модул „Мляко”. Цената на изпитването се основава на методика, по която е направена калкулацията, като както методиката, така и крайната цена е съгласувана с много институции, а накрая е приета на Министерски съвет. Цената за изпитване в лабораториите на БАБХ е съизмерима с цената на частните лаборатории, което косвено говори за адекватността на калкулациите. По отношение графика за вземане на пробите от самоконтрола, БАБХ нееднократно е заявявала, че не може да се ангажира с изготвянето му. Това е по-скоро възможно за браншовите фермерски организации или друг тип сдружения. БАБХ залагаше големи надежди това планиране да се поеме от модул „Мляко”, но докато той все още не е въведен в експлоатация не би следвало да се мисли в тази посока. БАБХ не може да се произнесе и по възможната дата за въвеждане в експлоатация на модул „Мляко”, тъй като осигуряването на нужните финансови средства ще стане от МЗХГ.

По отношение на останалите повдигнати въпроси, БАБХ счита че прави всички възможно за тяхното своевременно решаване и на този етап не нужда от съществено коригиране на текстовете на Наредба 2.

ОСТАВИ КОМЕНТАР